תנאים ופרטיות

תנאים כלליים ומדיניות פרטיות

תנאי השימוש בשירות
recored-il מספק לגולש מידע כללי ומפרט בפניו את דרכי ההתקשרות של חברות נבחרות תוך אפשרות השתתפות בהצבעה עבור סקר שביעות רצון ופרסום מדד איכות השירות באמצעות חיוג למספר הגישה הייחודי שפורסם באתר בקידומת 1900. השירות ניתן ללא עלות למעט עלות שיחה של 50 אג' לדקה בתוספת זמן אוויר ולא יותר מ 30 ש"ח לשיחה כולה.
לצורך שימוש בשירות, על המשתמש לחייג אל מספרי הגישה בקידומת 1900 מטלפון נייח או נייד הפתוח בחיוג לשירותי פרימיום בקידומת 1900. מספר הטלפון של המשתמש יירשם במאגר המידע של record-il. והמשתמש מסכים לקבל בזאת הודעות שיווקיות. אתר record-il עושה מאמץ להגן על פרטי הלקוחות מפני גישה בלתי מורשית, שינוי בלתי מורשה וכן בפני חשיפתו או מחיקתו של המידע.
אתר recored-il מונע את הגישה של צדדים שלישיים לפרטי המשתמש ומאפשר גישה אך ורק לעובדים ולקבלנים של האתר הנגישים למידע לצורכי השירות ואשר כפופים להסכם סודיות מחייב. מידע שיועבר לחברות ו/או אנשים אשר יבצעו עיבוד חיצוני למידע שיועבר על ידי record-il. למען הסר ספק, גופים אלו יהיו כפופים להסכם סודיות,שמירת הפרטיות ולכל דרישות והאבטחה הנדרשות. המשתמש לא יבוא בכל טענה כלפי אתר record-il בגין מידע שתהא חייבת לגלותו לפי כל דין ובאם משתמש החליט על פי שיקול דעתו לאפשר למשתמשים אחרים לצפות בנתוני הצבעותיו שהועברו לרשותו.
הגבלת אחריות- השירות ניתן למשתמש "AS IS" ואתר record-il לא יישא בכל אחריות כלפי המשתמש בגין שימוש בשירות או תקינות השירות. בשום מקרה אתר record-il לא יהיה אחראי כלפי המשתמש או מי מטעמו בגין כל זנק ישיר או עקיף, הפסד רווחים, נזקים מיוחדים או פיצויים לרבות בגין פיצויים עונשים, או כל תביעה או דרישה שתוגש הקשורה בשירות ו/או השימוש בשירות.אתר record-il לא יהיה אחראי על השימוש שהמשתמש יעשה בפרטי ההצבעות וכל שימוש שהמשתמש יחליט לעשות עם נתוני מדד איכות השירות אשר אלו הנם באחריותו הבלעדית.
אספקת השירות תהא כפופה לזמינות ותקינות רשתות האינטרנט והרשתות הסלולאריות ואין אתר record-il נושא בכל אחריות בקשר לכך. אתר record-il לא יהיה אחראי לתוכנם, שלמותם, מהימנותם או דיוקם של פרטי החברות המפורסמות באתר והמועברות במסגרת השירות. המשתמש מסכים ומתחייב כי אין ולא תהיה לו כל טענה או דרישה כלפי אתר record-il בגין כל אבדן, נזק או הפסד ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר. התכנים הכלולים בשירות, עלולים להכיל אי דיוקים או שגיאות דפוס.
אתר record-il לא יהיה אחראי לשמירתן, תקינותן או שלמותן של נתוני ההצבעות במסגרת השימוש בשירות. למען הסר ספק, יובהר כי שירותי ניתוח נתוני ההצבעות ניתנות לאתר record-il על ידי ספק חיצוני, ונשמרות בשרתים חיצוניים. אתר record-il פועל כספק עצמאי ואין הוא קשור לספקים אתם המשתמש יתקשר באמצעות השירות.
שיפוי- המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את אתר record-il בגין כל העלויות וההוצאות הכרוכות עם האמור לרבות שכר טרחת עו"ד, אשר אתר record-il יידרש לשאת בהם או יהא אחראי להם, או שיצטרך לשלם בגינם ככל שהדבר נובע מתביעה ממשית או נטענת, הנסמכת כולה או חלקה על הפרה שנעשתה על ידי המשתמש או מי מעובדיו, או סוכניו או כל מי מטעמו של דרישות הסכם זה.
בכל תביעה הקשורה להסכם זה או נובעת ממנו, ו/או לשירות, תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד.הדין החל על הסכם זה, לרבות על דרך ביצועו ועל פירוש הוראותיו, הוא הדין של מדינת ישראל בלבד, וזאת למעט הוראות בעניין ברירת הדין. אתר record-il יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדית, להפסיק, להגביל או להתלות, את השימוש של המשתמש בשירות מכל סיבה שהיא.